Blog

THUNNUS THYNNUS

lettuce, tomatoes, tuna, fresh paprika, corn, beans, Tartar sauce